کـــاش من همه بودم با هــمــه لبهــا ترو فــــــریاد میزدم
بـــــدون غـــم زندگــــی که زنـــدگــی نمیشه


اهااااااااااااااااااای خــــــــــــــــــــدا

اهـــــــــــــای خــــــــــدا کجـــــآیی؟؟

آره بــــــا خـــــــــودتــــــــم...
مـــگـــه تو نبـــودی کـــــه وعـــده خــــوشبخــــــتـــی رو به بـــنـــده هـــای خـــــوبت دادی؟؟؟هاااااان؟؟؟
چـــــرا ســــاکــــتــــی؟؟؟
ددد اخـــه مــگـــه اینجا نــــیــــســـــتی؟؟؟ بـــزار بهـــت بـــگـــم...
ایـــنـــجا سر بنده های خوبـــت چی میـــاد... با احســـاسش بازی میشـــه..
بهــــش میگــــن ابـــــلـــح...
بـــــــــــــــاشـــــه بـــــــــــــاشـــه بـــازم دهـــــــنــــمو میبنــــدم....
بــــــــــــه خـــــــــدا حرفام کــــــفـــــر نیــــســـــت درد دلـــه

 


چهار شنبه 28 تير 1391برچسب:,

|
 

سیگارم

بــــــــــــــــه ســــــــلــآمـــــــــــتی ســــــــــیـــــــگـــــــارم...
کــــــه در غـــــــمــــم ســــــــــــــــــــــــوخـــــــت..{-mash-}


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

..

ای خـــــــــــــــــدا چــــقـــدر بدبخــــت شدیم که هر نـــا کـــــسی خــــودشو واســــه مـــا کـــس مـــیــــدونه


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

بــــه ســـــلامـــتی

بــــــــــــــــه ســــــــلــآمـــــــــــتی خـــــــودم کـــــه دروغـــــای دیـــــگرانو بــــه روشــون نــــمــــیــــارم...{-mash-}


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

بــــه ســـــلامـــتی

بــــــــــــــــه ســــــــلــآمـــــــــــتی آدمــــ کــــه ثــــابــــت کـــــرد حـــــوا هــا آدمــــ ها رو جــــهــــــنـــــمـــ میـــــکــشند{-mash-}


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

بــــه ســـــلامـــتی

بــــــــــــــــه ســــــــلــآمـــــــــــتی تـــــــــو....
کــــــه کـــــــثــــیـــفــــ بـــــودن عـــــــــشـــــقـــــو بـــــهم ثــــابـــــت کـــــــردی...{-mash-}


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

بــــه ســـــلامـــتی

بــــــــــــــــه ســــــــلــآمـــــــــــتی زشــــــــتــــ رویـــــان.....
کـــــــه تـــــــو بـــــا زیـــــــبـــایی فــــــریــــــبــــــم دادی.....{-mash-}


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

بــــه ســـــلامـــتی

بــــــــــــــــه ســــــــلــآمـــــــــــتی اون کــــــــســــــــــی
کـــــــــــه نـــــــــگـــــــفــــتــــ دوســــــــــــــــــم داره....
ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــتــــ کــــــــرد{-mash-}


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

بــــه ســـــلامـــتی

بــــــــــــــــه ســــــــلــآمـــــــــــتی تــــــــــــنــهـــآییـــ.... چـــــون تـــــنــــها اونــ تـــــنـــــهام نــــــزاشــــــــــــــــت....{-mash-}


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

بــــه ســـــلامـــتی

بــــــــــــــــه ســــــــلــآمـــــــــــتی کـــــســـــــی کــــــه
نمـــــــیــــدونــــم کـــــــجـــــاس ... نمــیـــدونم چـــه میــکـــنه...
نـــمـــــیـــــدونم غــــــم داره ... یـــا خـــــــــــــــوش...
امـــــــا قــــــــراره یـــــــه روزیــــ عـــــــاشــــق واقــــعــــیم بشـــه و وجود عـــــشقو بهم
ثــــــابت کــــــنــــه{-mash-}


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

حال خراب

حالم خــــــــــــرابـــ اســـت... تـــــو کــــــه رفــــــــتــــی ..
نمیدانم اگر این تیـــــغـــو کوکائین نبود جه کسی میتوانست آروومم کـــــنه...


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

تـــیــغ

یـــــــادتــــــ هـــــــســـــــتــــ.... بــــرای بـــــاره اول تـــــــو تــــیـــــغ را بــــدســــتم دادی.....
یــــــــادتـــــ هســــــســـــتــــ... بــــا هــــم خـــط کـــــشــــیدیم و غـــــصــــه هــا را به
تیـــــــغ ســـــپــــردیـــــم....
امـــــــا حــــــال کــــجـــــایی کــــــه بــبـــیـــنــی بـــی تـــو تـــــمــام غـــصـــه هایم هـــمان
تــــــــــــیــــــــــــغ شـــــــده....


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

نفرین

آریـــــــ نـــــــــفــــــریـــــــنـــــت گــــــــــــرفـــــــتــ.....!!!
بـــــــــی پــــــــروا دوســــــــتــــــــــت درم..........!!
نمیــــــــدانـــــــم اســـــــمــــــش عـــشـــق اســــت یــــا نــــه...... !!

امــــــا میــــدانـــــــم کـــــــه هــــــــــــوســـ نیــــســــت...


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

میکشم

چــــــــــــــــــــــــــشــــــم مــــــــــــــیـــکــشم... !!!!
امــــا نـــــه دیــــگــــر غــــــمــــــــتــــ را...!!!!!

بـــلـــکــــه هــــدیـــه ای کـــــه از تـــــــو بـــــرایـــــم مــــــانـــده را مـــــیــــکشـــم و بـــه یادت میــــــخــــــنـــدم...


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

نـــــفـــرتــ

ددددددد لامصـــــــــــــــب تـــــا دیـــــروز هــــــمــــــــــه زنـــــدگـــــیـــــتــــ بودم...
حـــــــــلا چـــــــی شــــــده کــــــه میــــگی تنـــهـــــآم بـــزار؟؟؟؟ نکنه اون غـــــــریــــــبـــه
هــــــمــــــه زنــــــدگـــــیـــو آخــــــرتــتــه؟؟


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

کی عاشقت شدم

مــــــیــدونی کـــــی مــــنو عـــاشق خــــودتــــ کــــــردی؟؟...!!
زمـــــــانی کـــــه دستـــــامـــــــو گــــــرفـــتیوو//....
گفــــــــتــــــی ای کـــــــــــــــاش ایـــــن دســـــــتـــهــــا پــــــنــــاه خســــــتــــگــــــیــــم مــــیــــشـــد...


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

خاطره

هههه هه ههه هــــــــــییی... میدونی یاد چـــی افـــتادم؟؟؟
یاد اون لـــحــظــه کـــه گفتــــی تو دوســـــتیــ با تو خیــلیــ
چـــیــــزا یــــــاد گـــــــرفـــــتـــــم.....
هه.... اون لـــظــــه منــظـــورتـــو نـــفـــهـــمــــیـــدم... اما الان فــــهـــمــــیـــدم....

بــــــــــــــرایــــــــــــتــــ فــــــــقـــــــطــ یــــــک تــــجــــــربـــــــه بــــــودم. 


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

چشمانم را ببند

 رفــــــــــــــــــــــتــــــیــ....؟؟؟!!! بـــــــآشـــــــه.....

خــــــــــــــــدا هـــــــمـــــراهـــــــــتــــ بـــاشـــد عـــــشـــــقم....

امـــــا یـــــک خــــــواهش چــــــشــــــمانـــــم را ببنــــد و بــــرو....
نمیخواهم یک غــــریــــبــــه چــــشــــمــانـــم را ببـــندد[LA18]

 

 


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

قانون نعشگی

قــانــون لـــــــذت بخــشــــتــرین لحــظـــه نـــعشـــگـیـــرو هــــنـــوز یادت هـــستـــ؟؟؟

میـــدونـــــم نــــیــــــســــــتــــ.... بــــگذار خـــــــودم بــــگــویم.. !!
یـــــــــک اغــــــوش گـــــرم.... همـــــراه بــــــــوس اتـــشــــیــن

 


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

چگونه اشنا شدیم

یــــادتـــه چه جوری با هم اشـــنـــا شـــدیـم؟؟.
میدونم نیست..... پـــس میگم شاید یادت بیـــاد...
تـــــو جــــمـــع ســــاقی تـــو شــــــــدی....
گـــــفــــتــی ســــــــــــلامــــتــــی اونی کــــه بــــزرگــ اما خــاکیــه..
ســــــــــــــلامــتــی اونی کــه دوســــش دارمو خــــبـــر نـــداره.....
هــــمـــــه گـــــــــــــفــــتیـــم نــــــــــــــوش.....
درست وقتی که خواستی پیکتو بری بالا
با انگشت به من اشــــــاره کـــــردیو گــــفــتـی ...
ســــــــــــــلامــــتـــــــی تـــــــــــــــــــــو کــه میخوام قسمتی از وجودم بشی...
یــــادتـــــ اومــــــــد؟

 

 


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

سلامتی گل

بــــــــــــــــه ســــــــلــآمـــــــــــتی گـــــــــــــــل....

کـــــــه بــــــهمـــــون ثـــــــابـــــــت میــــکـــــنـــه عمـــره زیــبایی کــــم....

نــــوشــ


سه شنبه 27 تير 1391برچسب:,

|
 

آهنگ جدید و فوق العاده زیبای مهدی یغمایی و یاسر داوودیان به نام انکار…

                                              دانــــــلـــــــود


سه شنبه 9 خرداد 1391برچسب:م,ه,د,ی,ی,غ,م,ا,ی,ی,و,ی,ا,س,ر,د,ا,و,و,د,ی,ا,ن,,

|
 

آهنگ جدید و فوق العاده زیبا و شنیدنی شهاب رمضان و بهنام صفوی با نام دیونه بازی …

                                     دانـــــــلــــــود


سه شنبه 9 خرداد 1391برچسب:ب,ه,ن,ا,م,ص,ف,و,ی,و,ش,ه,ا,ب,ر,م,ض,ا,ن,ی,

|
 

آهنگ جدید و فوق العاده زیبای یاسر محمودی و فریدون آسرایی با نام چه حالی داری …

                                                                 دانــــــــلــــــود

                                                            


سه شنبه 9 خرداد 1391برچسب:ف,ر,ی,د,و,ن,ا,س,ر,ا,ی,ی,,

|
 

دانلود اهنگ خداحافظ از بهرام رادان

                                                 دانــــــلــــــود


سه شنبه 9 خرداد 1391برچسب:ب,ه,ر,ا,م,ر,ا,د,ا,ن,,

|
 


سلام.. شاهرخ نوروزیانم نه عاشقم.. نه دلسوخــتم... نـــه قراره عاشق بشـم... اما اکثر پستهایی که میزارم عشقولانس و اکثرشم نوشته های خودم هســـت..
shahrokh021@ymail.com
نازترین عکسهای ایرانی

 

 

شـــاهــــرخ

 

تير 1391
خرداد 1391

 

اهااااااااااااااااااای خــــــــــــــــــــدا
سیگارم
..
بــــه ســـــلامـــتی
بــــه ســـــلامـــتی
بــــه ســـــلامـــتی
بــــه ســـــلامـــتی
بــــه ســـــلامـــتی
بــــه ســـــلامـــتی
بــــه ســـــلامـــتی
حال خراب
تـــیــغ
نفرین
میکشم
نـــــفـــرتــ
کی عاشقت شدم
خاطره
چشمانم را ببند
قانون نعشگی
چگونه اشنا شدیم
سلامتی گل
آهنگ جدید و فوق العاده زیبای مهدی یغمایی و یاسر داوودیان به نام انکار…
آهنگ جدید و فوق العاده زیبا و شنیدنی شهاب رمضان و بهنام صفوی با نام دیونه بازی …
آهنگ جدید و فوق العاده زیبای یاسر محمودی و فریدون آسرایی با نام چه حالی داری …
دانلود اهنگ خداحافظ از بهرام رادان

 


تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان کـــاش من همه بودم با هــمــه لبهــا ترو فــــــریاد میزدم و آدرس shahrokh021.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

ردیاب خودرو
شماره مهندس ناظر
فورش لامپ زنون 150 وات
همسریابی
چت

 

عکس کناف
اشپزخانه ام دی اف
نمای ویلایی
ساختمان های درحال ساخت
حمل از چین

 

RSS 2.0

فال حافظ

قالب های نازترین

جوک و اس ام اس

جدید ترین سایت عکس

زیباترین سایت ایرانی

نازترین عکسهای ایرانی

بهترین سرویس وبلاگ دهی

 

.: Weblog Themes By www.NazTarin.Com :.


--->